Menu

Dane kontaktowe

 • 22222

tel. +48 22 720 12 55

kom. +48 785 337 603

e-mail: pelnomocnik@raszyn.pl

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Głównym obowiązkiem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ma za zadanie diagnozowanie problemu przemocy w rodzinach. Zespół podejmuje działania i inicjuje interwencje w środowiskach zagrożonych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie. Jego zadaniem jest również rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. ZI realizuje swoje zadania za pomocą procedury „Niebieska Karta”, powołując przy tym grupę roboczą. Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami).
Głównym celem ZI jest podnoszenie efektywności działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych poprzez:

 • zwiększenie społecznego zaangażowania w przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym,
 • wspólną diagnozę i wspólne podejmowanie decyzji,
 • zintegrowane wykorzystanie środków i możliwości, jakimi dysponują instytucje,
 • poszerzenie kompetencji i doświadczeń profesjonalistów.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje swoje zadania, poprzez:

 • diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie na terenie gminy Raszyn,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych sprawach.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy

Raszyn, ul. Poniatowskiego 20

tel. +48 22 720 12 55

e-mail: pelnomocnik@raszyn.pl

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy

[obiekt mapy] Lokalizacja Punktu Konsultacyjnego na mapie