Menu

Dane kontaktowe

  • 22222

tel. +48 22 720 12 55

kom. +48 797 009 962

e-mail: pelnomocnik@raszyn.pl

Zadania GKRPA

Zgodnie z przyjętym programem GKRPA wykonuje określone zadania. W szczególności są to:

  1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

- dofinansowanie placówek zajmujących się leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych, z których usług korzystają mieszkańcy Gminy Raszyn

 - zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji i organizacji z terenu Gminy Raszyn

 - kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach zobowiązania do leczenia odwykowego

 - szkolenie osób zajmujących się problemami uzależnień

- wspomagania działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów uzależnień

 - współpraca z Raszyńskim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich Klub ARKA

  1. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe.

- rozpatrywanie wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

- ułatwienie uzależnionym dostępu do profesjonalnych placówek odwykowych, środowisk wzajemnej pomocy itp.

- dofinansowanie wypoczynku dla dzieci połączonego z programem profilaktyki zagrożeń społecznych,

- zapewnienie specjalistycznej  pomocy pedagogicznej dzieciom z rodzin w kryzysie .

  1. Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

- organizowanie i finansowanie szkolnych programów edukacyjnych.

- organizowanie spektakli tematycznych głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej o tematyce profilaktycznej.

 - dofinansowanie imprez kulturalnych oraz kulturalno-oświatowych i rozrywkowych o zasięgu lokalnym w ramach których realizowany jest program profilaktyczno-edukacyjny.

.4. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.

- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe),

- kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

  1.  W ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązującej do leczenia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- przyjmuje zgłoszenie o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu oraz występowaniu przesłanek z Ust. o wychowaniu w trzeźwości, np. uchylanie się od pracy, demoralizacja małoletnich, rozpad rodziny,

- osoba, wobec której wszczyna się Procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego zostaje o tym powiadomiona  z jednoczesnym wezwaniem do stawienia się w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy.

- w przypadku gdy osoba wezwana nie godzi się dobrowolnie na leczenie, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, osoba kierowana jest na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego,

- przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym mającym na celu poddania się leczeniu,

- składa wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego do Sądu Rejonowego w Pruszkowie.

Odnośniki

Kontakt

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy

Raszyn, ul. Poniatowskiego 20

tel. +48 22 720 12 55

e-mail: pelnomocnik@raszyn.pl

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy

[obiekt mapy] Lokalizacja Punktu Konsultacyjnego na mapie